Na osnovi 15.in 16. člena Statuta Ribiške družine Laško je Upravni odbor na seji dne 14.1.2009 sprejel

PRAVILNIK
O IZVAJANJU ŠPORTENGA RIBOLOVA V VODAH
S KATERIMI GOSPODARI RIBIŠKA DRUŽINA LAŠKO

OSNOVNE DOLOČBE

1. Člen
Ta pravilnik določa način in pogoje za izvajanje športnega ribolova v vodah , s katerimi gospodari Ribiška družina Laško.
Določila tega pravilnika so ribiči poleg zakona in splošnih pravil, ki so sestavni del ribolovne dovolilnice, dolžni uporabljati pri izvajanju športnega ribolova.

KATEGORIJE ČLANSTVA

2. Člen
V okviru članstva RD Laško se uveljavljajo naslednje starostne kategorije:
a. člani : starost nad 20 let,
b. mladi: starost od 16 – 19 let,
c. otroci: starost do 15 let.

Kot leto se šteje celotno leto, v katerem se dopolni starost. Študenti, ki se izkažejo s statusom študenta, imajo kategorijo mladega člana.

3. člen
Vrste ribolovnih dovolilnic:
a. letne ribolovnice,
b. dnevne ribolovnice,
c. dijaške ribolovnice.

Do nakupa so upravičeni člani ali nečlani RD po ceni in pogojih, ki jih določa ta Pravilnik oziroma Upravni odbor.
Upravičenec za nakup dijaške ribolovnice se izkaže s statusom dijaka ali študenta.

POGOJI IZVAJANJA ŠPORTNEGA RIBOLOVA

4. Člen
Ribolov se lahko izvaja le z veljavno ribolovno dovolilnico.
Ribič mora pred pričetkom ribolova v ribolovno dovolilnico vpisati datum ribolova v ustrezno rubriko.
Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj-sproti vpisati vsako posebej uplenjeno ribo.

5. Člen
Ribolov se lahko izvaja na ribolovne tehnike kot je: muharjenje,beličarjenje, vijačenje in talni ribolov.
Ribič sme istočasno loviti le z eno ribiško palico in z eno navezo za vabo. Ribolov na druge načine in z drugimi pripomočki ni dovoljen. Ribolov se lahko izvaja le v svetlem delu dneva. Lov z mostov ali škarpe ali s čolna ni dovoljen.
Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (pen,klešče) in merilo.

6. Člen
Žena ali mož člana oziroma članice RD, ki želi ribariti, plača 50% vrednosti letne ribolovne dovolilnice, vendar lahko ribari le v spremstvu zakonskega partnerja. V teh primerih se lahko izvaja le ribolov ciprinidov v Savinji.
7. člen
Mladi član RD lahko samostojno ribarijo v revirju Savinja in sicer:
– na levem bregu reke Savinje od Zdravilišča Laško do izliva Lahomnice v Savinjo;
– na desnem bregu reke Savinje v Rimskih Toplicah od stare šole do Savinjskega dvorca.
– na mrtvici Savinja- Lava
Mladi člani RD in otroci, lahko izvajajo ribolov ciprinidov, v spremstvu mentorja ali drugega ribiča v celotnem revirju Savinje.
Ribolov roparic in salmonidov v vseh revirjih pa le v spremstvu mentorja.

8. člen
Novi člani in člani, ki nimajo opravljenega izpita za športnega ribiča, lahko lovijo le v spremnstvu mentorja, ali pa člana RD, ki ima opravljen izpit in ga potrdi upravni odbor.

9. člen

V revirju Savinja, Gračnica in Marof v ribolovnico vpis gosta ni dovoljen.

10. člen

Član RD lahko po predhodnem zaprosilu v svojo ribolovno dovolilnico vpiše svojega otroka-otroke starosti do 15 let.
V ribolovno dovolilnico se vpiše 1 (en) datum, ulov pa je skupni.

11. člen
Za ribolov z dijaško ribolovnico velja režim kot določa člen 7. Dijaška ribolovnica ni prenosljiva na drugo osebo.

I. RIBOLOVNI REŽIM

12. člen
Izvajanje ribolova v revirju Savinja – ribolov ciprinidov

a. dovoljena vaba: kruh, žitarica, sir, testo, krompir, vodne in druge rastline, vse vrste sadja, kompostni črvi in deževniki
b. ter umetna muha;
c. prepovedana vaba: kostni črvi , ličinke muh, strjena kri, žive živali, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in zavarovane
d. s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
e. Dovoljen dnevni ulov:
Dovoljeno število ulovljenih ciprinidnih rib je 5 kom ali 1 kg ribjega drobiža, vendar največ 3 podusti ali platnice ali 2 krapa.
Skupni dnevni ulov na veljavno ribolovnico je do 5kg , oziroma ena riba s skupno maso nad 5kg, oziroma dve ribi z skupno
maso nad 5kg. Dnevno dovoljen en ulov nad 5kg težko ribo.Ko se upleni riba nad 5kg, se takoj preneha z nadaljnim ribolovom, za ta dan.
Za člane RD je dovoljeno skupno število ujetih krapov v revirju Savinja je 10 kom v ribolovni sezoni. Pri lovu ciprinidov uplenjene roparice ali sulce je potrebno nepoškodovano vrniti v Savinjo.

13. člen
Izvajanje ribolova v revirju Savinja – ribolov roparic: smuč, ščuka, bolen, klen, potočne postrvi in šarenke.
a. dovoljena vaba: vse vrste umetnih vab;
f. prepovedana vaba: mrtva in žive živali, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o
g. ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
b. dovoljen ulov roparic: 1 kom roparic dnevno oz. 10 kom v ribolovni sezoni; Ob ulovu klena ali drugih ciprinidov
c. velja dovoljeno število ulovljenih ciprinidnih rib iz 12. Člena.

14.člen

Izvajanje ribolova v revirju Savinja – ribolov sulca.
Ribolov je mogoč na osnovi dnevne ribolovnice pod pogoji, ki jih določi upravni odbor.
Za člane RD je dovoljen ribolov, če se ga udeležita najmanj dva člana RD. Za vse ostale je ribolov sulca le v spremstvu
člana RD Laško.
a. Dovoljene so samo umetne vabe.
b. Prepovedana vaba: mrtva riba ,žive živali, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o
c. ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
d. Dovoljen dnevni ulov: 1 kom.
V revirju Savinja je dovoljen ulov največ 5 kom v sezoni. O uplenitvi sulca se mora takoj obvestiti Ribiško družino Laško.

15člen

Izvajanje ribolova v revirju Gračnica – salmonidi.
a. dovoljeno je izvajanje ribolova v času od 1. 4. do 31. 8. v ribolovni sezoni;
b. dovoljena vaba:umetne muhe (potopka, potezanka, suha muha) z stisnjeno zalustjo;
h. prepovedana vaba: blestivka in vodna kroglica ter vse vrste živih živali, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in
i. zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
c. dovoljen ulov salmonidov: 3 kom postrvi ali2 kom lipana. Uplenjen ciprinid se šteje v kvoto dovoljenega dnevnega ulova.

16.člen

IZVAJANJE RIBOLOVA NA KOMERCIJALNEM RIBNIKU MAROF

Dovoljeno je izvajanje ribolova ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času od 01.04. do 31.10 v ribolovni sezoni.
Odpiralni čas od 07 do 20 ure. Za organizirane skupine izven odpiralnega časa po dogovoru. Organizator tekme mora
obvestiti oskrbnika Marofa 14dni pred tekmo, da se pravočasno izobesi obvestilo na razglasno desko
Dovoljeno je izvajanje ribolova z dnevno ribolovnico na eno palico z eno navezo za vabo..
I. Lov – CIPRINIDI
Dovoljene vabe : vse vrste žitaric, koruza, kruh,kompostni črvi in deževniki ter umetne muhe.
j. PREPOVEDANE VABE : Kostni črvi, ličinke muh, strjena kri, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in
k. zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.blestivka vobler, vodna kroglica.
Dovoljeni dnevni ulov : 1.kom krapa ali babuške ali amurja ali 1kg ostalih rib.

II . LOV – ROPARIC
Dovoljene : vse vrste umetne vabe od 10 cm naprej.
l. PREPOVEDANE VABE : vse vrste živih živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o
m. ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
Dovoljeni ulov : 1 kom dnevno.

III .Upljenjenih rib ni dovoljeno hraniti v mrežah.
Upljenjene ribe odpeti s trneka z mokro roko in nepoškodovane vrniti v vodo.
Ko je izpoljnen dnevni ulov , se preneha z ribolovom.
Nadaljnji ribolov je mogoč z dokupom dodatne dnevne ribolovnice.

IV. Tekmovalci, člane RD Laško , lahko na Marofu izvajajo trening na osnovi trening kart, v skupini najmanj pet (5) članov.
Trening se izvaja z vabami, katere uporabljajo tekmovalci za tekme in brez mrež za shranjevanje rib.
Za trening se obvesti vodja tekmovalne komisije in vodjo čuvajske službe ter oskrbnika Marofa.Za tekme, ki jih organizira RDLaško v okviru razpisa tekme, določi možnost treninga za vse člane udeležence tekme. .

17. člen

Izvajanje ribolova v revirju mrtvice Savinja – Lava.
Na mrtvici Lava izvajajo ribolov:
a. mladi člani RD z veljavno letno ribolovnico, z vabami ki so predpisane v 12. členu tega pravilnika.
b. Tekmovalci RD lahko z veljavno trening dovolilnico izvajajo trening-e in organizirajo tekme.
c. vse upljenjene rib se sproti (brez uporabe mreže) nepoškodovane vračajo v vodo
d. dovoljene vse vabe, ki jih uporabljajo tekmovalci na tekmi.

18.člen

Na tekmovalni trasi od cestnega mostu v Jagočah (pri Petrolu) pa do železniškega mostu (pri Pivovarni),
se izvaja ribolov brez uporabe mrež za shranjevanje rib. Ribe se sproti nepoškodovane vračajo v vodo. Tekmovalci člani RD lovijo na veljavno trening karto. Ostali ki želijo loviti na trasi, kupijo dnevno ribolovnico za traso.
Dovoljene vse vrste vab ,katere uporabljajo tekmovalci za tekme.
Treningi za razpisane tekme so ob torkih in četrtkih. V času izvajanja tekmovanja ostali ribolov na trasi ni mogoč.

I. ODGOVORNOST IN NADZOR
19.člen

Ribolov se izvaja na lastno odgovornost ribiča. Mentor ali ribič, ki pri lovu spremlja otroka ali mladega člana ali gosta nosi odgovornost zanj.

20.člen

Ribiška družina ne odgovarja in ne nosi stroškov za povračilo škode, katero povzročijo ribiči lastnikom zemljišč. Povzročitelji sami krijejo nastalo škodo

21.člen

Kršenje določil tega Pravilnika predstavlja disciplinsko kršitev in odgovornost. Nadzor nad izvajanjem tega Pravilnika opravljajo čuvaji RD Laško

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Pravilnik prične veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 1. 2009. Objavi se tako, da se razpošlje vsem članom.

23 .člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati do sedaj veljavni Pravilnik športnega ribolova v vodah RD Laško,
ki ga je sprejel Upravni odbor dne 14. 11. 2005.